Moduły dodatkowe – Stacja.SQL

Szczegółowy opis modułów i formularze zamówień poniżej:

Formularz zamówienia modułów (nie dotyczy modułów SMS i SKP_INFO!)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IT.NORCOM sp. z o.o. Sp. k., 2) kontakt z Administratorem Danych - norcom@norcom.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt, 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania albo cofnięcia zgody, 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Ceny za poszczególne moduły wyliczane są indywidualnie po zamówieniu.